Hodina venujúca sa pevným a správnym základom praktizovania, nie
len cvičnia, yogy. Vychádza z klasickej yogy. Keď hovorím o
klasickej yoge, mám na mysli Hatha yogu. Hatha je zložená z dvoch
slov. Ha znamená slnko a tha mesiac. Slovo hatha tak vyjadruje
jeden zo základných princípov života – snahu o rovnováhu medzi
protichodnými vplyvmi.
Hatha yoga sa ako jedno z mála cvičení odporúča aj pre ľudí so
zdravotným obmedzením – vysoký krvný tlak, cukrovka, operované
kĺby, bolesti chrbta a podobne. Jednotlivé pozície bývajú prispôsobené
zdravotnému stavu konkrétneho cvičiaceho a cvičia sa opatrne a
poľahky. Sú určené ľudom so zdravotnými ťažkosťami. A preto sa
správne na svoje momentálne obmedzenia, či stav v akom sa fyzické,
ale aj mentálne telo nachádza, učíme jednotlivé pozícii cvičiť správne.

Priebeh hodiny: hodina začína krátkou vedenou meditáciou v sede,
alebo ľahu, podľa zdravotným možností cvičiacého. Nasleduje
rozvičením v základných jednoduchých zostavách v ľahu, následne v
sede alebo stoji. Jednoduché pozície sú doprevádzane teoretikou
výučbou techniky cvičenia a ich zdravotných benefitov. Uči sa
správne dýchanie, jeho význam, dychové techniky, navodenie stavu
relaxácie, techniky a metódy relaxácie, jej význam vo vedomom
fyzickom i psychickom uvoľnení sa. Učí sa technikám koncentrácie
nadväzujúcej po relaxácii, technikám meditácie založeným na
technike sebaanalýzy. Hodina končí ralaxáciou v pozícii v ľahu –
shavasane.