pondelok
18:00 - 19:30
Adi Gobind Kaur
utorok
8:30 - 9:45
Shanti
17:00 - 18:15
Shanti
streda
18:00 - 19:15
Shanti
štvrtok
8:30 - 9:45
Shanti
17:00 - 18:15
Shanti
19:00 - 20:30
Adi Gobind Kaur
sobota
9:00 - 10:30
Shanti

Máte otázku?